DANH MỤC DỊCH VỤ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0918.693.293
08.62538228
CÁC TIỆN ÍCH
Thống kê truy cập
Đang Online
1
Tổng truy cập
158996

TB C/cấp phần mềm k.toán


Thông Báo

( V/v Cung caáp phaàn meàm keá toaùn )

 -------------o0o------------

Kính göûi:   Quyù Coâng ty!       

     Trong nhieàu naêm qua phaàn meàm keá toaùn cuûa chuùng toâi ñöôïc söû duïng mieãn phí vaø ñöôïc söï tin töôûng, uûng hoä cuûa Quyù Coâng ty veà hieäu quaû cuûa nhöõng tính naêng phaàn meàm mang laïi cho Doanh nghieäp. Ñeå phuïc vuï Quyù Doanh nghieäp toát hôn trong thôøi gian saép tôùi, chuùng toâi traân troïng thoâng baùo:  

   -  Keå töø 01/07/2013, phaàn meàm keá toaùn ñaõ coù phieân baûn môùi vôùi nhieàu tính naêng hoã trôï toát hôn cho coâng taùc baùo caùo taøi chính vaø keá toaùn quaûn trò, söû duïng hieäu quaû cho nhieàu loaïi hình doanh nghieäp: saûn xuaát, thöông maïi, xaây döïng, nhaø haøng, khaùch saïn,…. Quyù Doanh nghieäp khoâng phaûi maát nhieàu thôøi gian cho vieäc quaûn lyù taøi saûn vaø nguoán voán; tính giaù thaønh saûn phaåm, tính khaáu hao cho taøi saûn coá ñònh, hay phaân boå coâng cuï duïng cuï; theo doõi laõi loã cuûa töøng saûn phaåm, töøng hoùa ñôn; nhöõng hoùa ñôn tôùi haïn thanh toaùn; hoùa ñôn khoâng neân thu hay chi tieàn maët; hoùa ñôn nhaäp truøng,… Beân caïnh ñoù, thao taùc nhaäp lieäu cuõng ít sai soùt hôn do coù chöông trình kieåm tra neáu nhaäp sai ñònh khoaûn, sai maõ haøng, maõ kho theo quy öôùc; xöû lyù hoùa ñôn chöa ñuùng quy ñònh… 

   -  Ñeå coù nguoàn kinh phí naâng caáp cho phaàn meàm ngaøy caøng maïnh hôn, hoã trôï Quyù Doanh nghieäp nhieàu hôn neân baét ñaàu töø 01/07/2013 ñoái vôùi nhöõng Doanh nghieäp yeâu caàu nhieàu tính naêng phöùc taïp, chuùng toâi seõ thu phí baûo trì 300.000 – 500.000ñ /thaùng. Nhöõng Doanh nghieäp môùi ñöôïc söû duïng mieãn phí trong 3 thaùng ñaàu. Trong quaù trình söû duïng neáu phaàn meàm coù theâm tính naêng môùi seõ ñöôïc caäp nhaät mieãn phí.  Rieâng keá toaùn quaûn trò neáu caäp nhaät seõ tính phí theâm     

          Quyù Doanh nghieäp coù nhu caàu, vui loøng xem theâm thoâng tin chi tieát taïi: 

       - w.w.w.ketoanmkt.com 

       - ĐT : 08. 3762.2497 – 0969.77.49.42 

       - Ñòa chæ: 564 Tænh Loä 10, P. Bình Trò Ñoâng, Q. BTaân

                                                           Traân troïng kính chaøo!

                                                             Phoù Giaùm Ñoác

 

 


ceinture louis vuittonlouis vuitton handbags outletsac louis vuitton speedylouis vuitton luggageduvetica milanomichael kors outlet storesray ban eyeglasseslouis vuitton pursesgucci outlet onlinecanada goose outlet storelouis vuitton walletmoncler jacketsdiscount parajumpers jacketsmoncler outletduvetica sito ufficialemoncler hommeboutique louis vuittonduvetica outletduvetica piuminilouis vuitton outletsacs celinepiumini monclerpiumini moncler outletveste moncler femmegucci outletduvetica outletcanada goose outlet storemichael kors pursemoncler jacketduvetica piuminilouis vuitton outlet storekate spade outletlouis vuitton outletfurla handbagsgucci outletcheap moncler vestmoncler down jacketmagasin monclermoncler outlet onlineoakley sunglasses