banner-new

banner 2

banner 3m

Chương trình đào tạo kế toán 2023

                       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

------------------------

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Nghề đào tạo: Kế Toán Chuyên Nghiệp

- Đối tượng tuyển sinh:

+ Học viên là người mới tốt nghiêp chuyên ngành kế toán các bậc sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, Đại Học nhưng chưa làm thực tế kế toán( hoặc học viên có trình độ văn hóa lớp 12 trở lên chưa biết kế toán), không phân biệt nam nữ, tuổi đời không quá 50, có sức khoẻ tốt, biết vi tính căn bản

+Học viên là các nhân viên kế toán đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, tuổi đời không quá 50, có sức khỏe tốt, vi tính căn bản

- Thời gian đào tạo:  186 giờ. (mỗi tiết 45 phút, 4 tiết/buổi, tuần 3 buổi)

- Dự kiến đào tạo trong bao nhiêu tháng: 5 tháng.

 

  1. I.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

- Về kiến thức nghề: Nắm vững các nguyên lý kế toán, luật thuế, tài chính, ngân hàng, quản trị có liên quan đến lĩnh vực kế toán

- Về kỹ năng nghề: Xử lý thành thạo số liệu kế toán trên các chứng từ thực tế của một Cty, lập báo cáo kế toán, khai thuế theo đúng qui định, đọc hiểu và phân tích các số liệu kế toán, biết tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN PHỐI THỜI GIAN:

 

 

TT

NỘI DUNG TỔNG QUÁT

PHÂN BỐ THỜI GIAN (giờ)

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

Tổng số

1

Kế toán thực hành (3 tháng)

54

48

6

108

2

Kế toán chuyên nghiệp (2 tháng)

36

36

6

78

           
           

Cộng

90

84

6

186

 

 

  1. NỘI DUNG CHI TIẾT :

                            PHẦN 1: KẾ TOÁN THỰC HÀNH (3 tháng)

                (Dành cho SV mới ra trường, người chưa biết về kế toán)

        -Chương 1:Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

                            1.1-Tổ chức công tác kế toán

                            1.2-Tổ chức bộ máy kế toán

                            1.3-Luật kế toán và chuẩn mực kế toán chung

                            1.4-Tóm tắt chương 1 và bài tập ứng dụng

                            1.5-Làm quen phần mềm kế toán thông dụng

        -Chương 2: Kế toán Vốn bằng tiền

                            2.1-Tổng quan về kế toán vốn bằng tiền

                            2.2-Kế toán tiền tại Quỹ

                            2.3-Kế toán tiền gửi Ngân hàng

                            2.4-Kế toán tiền đang chuyển

                            2.5 Kế toán chênh lệch tỉ giá

                            2.6-Tóm tắt chương và bài tập ứng dụng

                            2.7-Thực hành chứng từ thực tế trên máy tính

        -Chương 3:Kế toán Nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

                            3.1-Kế toán Nguyên vật liệu

                            3.2-Kế toán công cụ dụng cụ

                            3.3-Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

                            3.4-Tóm tắt chương và bài tập ứng dụng

                            3.5-Thực hành chứng từ thực tế trên máy tính

        -Chương 4 :Kế toán Tài Sản cố định và khấu hao TSCĐ

                            4.1-Tổng quan về Kế toán Tài sản cố định

                            4.2-Kế toán Tài sản cố định hữu hình

                            4.3-Kế toán Tài sản cố định vô hình

                            4.4-Kế toán thuê Tài sản

                            4.5-Kế toán khấu hao Tài sản cố định

                            4.6-Kế toán sửa chữa Tài sản cố định

                            4.7-Tóm tắt chương và bài tập ứng dụng

                            4.8-Thực hành chứng từ thực tế trên máy tính

        -Chương 5 :Tiền lương và các khoản trích theo lương

                            5.1-Kế toán tiền lương

                            5.2-Kế toán các khoản trích theo lương

                            5.3-Kế toán các khoản trích trước tiền lương nghỉ phép của CNSX

                            5.4-Tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng

        -Chương 6:Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

                            6.1-Kế toán sản xuất

                            6.2-Sản phẩm dở dàng và đánh giá sản phẩm dở dang

                            6.3-Tính giá thành sản phẩm

                            6.4-Tính giá thành tại các DN có qui trình công nghệ giản đơn

                            6.5- Tính giá thành tại các DN có qui trình công nghệ phức tạp

                            6.6-Tính giá thành theo phương pháp phân bước

                             6.7-Tóm tắt chương và bài tập ứng dụng

                             6.8-Thực hành chứng từ thực tế trên máy tính

        -Chương 7:Kế toán các khoản phải thu

                            7.1-Tổng quan về kế toán các khoản phải thu

                            7.2-Kế toán phải thu khách hàng

                            7.3-Kế toán phải thu nội bộ

                            7.4-Kế toán phải thu khác

                            7.5-Kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi

                            7.6-Tóm tắt chương và bài tập ứng dụng

                            7.7-Thực hành chứng từ thực tế trên máy tính

        -Chương 8: Kế toán các khoản ứng trước

                            8.1-Tổng quan về các khoản ứng trước

                            8.2-Kế toán các khoản tạm ứng cho nhân viên

                            8.3-Kế toán các khoản chi phí trả trước

                            8.4-Kế toán các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ

                            8.5-Tóm tắt chương và bài tập ứng dụng

                            8.6-Thực hành chứng từ thực tế trên máy tính

        -Chương 9: Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm

                            9.1-Thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm

                            9.2-Kế toán thành phẩm

                            9.3-Kế toán tiêu thụ thành phẩm

                            9.4-Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

                            9.5- Tóm tắt chương và bài tập ứng dụng

                            9.6-Thực hành chứng từ thực tế trên máy tính

        -Chương 10: Kế toán thuế

                            10.1-Tổng quan về kế toán thuế

                            10.2-Kế toán thuế được khấu trừ (VAT)

                            10.3-Kế toán thuế phải nộp nhà nước

                            10.4-Kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp

                            10.5-Kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại

                            10.6-Kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả

                            10.7-Kế toán chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp

                            10.8-Tóm tắt chương và bài tập ứng dụng

                            10.9-Thực hành chứng từ thực tế trên máy tính

        -Chương 11: Kế toán các khoản phải trả

                            11.1-Kế toán các khoản phải trả

                            11.2-Kế toán các khoản vay

                            11.3-Kế toán trái phiếu phát hành

                            11.4-Kế toán các khoản phải trả người bán

                            11.5-Kế toán chi phí phải trả

                            11.6-Kế toán phải trả nội bộ

                            11.7-Kế toán các khoản phải trả khác

                            11.8-Kế toán các khoản nhận ký quỹ ký cược dài hạn

                            11.9-Tóm tắt chương và bài tập ứng dụng

                            11.10-Thực hành chứng từ thực tế trên máy tính

        -Chương 12: Kế toán các khoản dự phòng, tài sản tiềm tàng và nợ tiềm tàng

                            12.1-Tổng quan về các khoản dự phòng,TS tiềm tàng và nợ tiềm tàng

                            12.2-Kế toán quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

                            12.3-Kế toán các khoản dự phòng phải trả

                            12.4-Tóm tắt chương và bài tập ứng dụng

                            12.5-Thực hành chứng từ thực tế trên máy tính

        -Chương 13:Kế toán mua bán hàng hóa trong nước

                            13.1-Tổng quan về mua bán hàng hóa

                            13.2-Kế toán mua hàng hóa

                            13.3-Kế toán bán hàng

                            13.4-Tóm tắt chương và bài tập ứng dụng

                            13.5-Thực hành chứng từ thực tế trên máy tính

        -Chương 14: Kế toán xuất nhập khẩu hàng hóa

                            14.1-Tổng quan về kế toán xuất nhập khẩu

                            14.2-Kế toán nhập khẩu trực tiếp

                            14.3-Kế toán nhập khẩu ủy thác

                            14.4-Kế toán xuất khẩu trực tiếp

                            14.5-Kế toán xuất khẩu ủy thác

                            14.6-Tóm tắt chương và bài tập ứng dụng

        -Chương 15: Kế toán chi phí bán hàng,CP quản lý DN,xác định KQKD

                            15.1-Chi phí hoạt động và xác định kế quả kinh doanh

                            15.2-Kế toán chi phí bán hàng

                            15.3-Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

                            15.4-Kế toán xác định kết quả kinh doanh

                            15.5-Tóm tắt chương và bài tập ứng dụng

                            15.6-Thực hành chứng từ thực tế trên máy tính

        -Chương 16: Kế toán hoạt động tài chính và hoạt động khác

                            16.1Tổng quan về hoạt động doanh nghiệp

                            16.2-Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

                            16.3:Kế toán chi phí hoạt động tài chính

                            16.4-Kế toán thu nhập khác

                            16.5-Kế toán chi phí khác

                            16.6-Tóm tắt chương và bài tập ứng dụng

                            16.7 Thực hành chứng từ thực tế trên máy tính

        -Chương :17:Kế toán kinh doanh dịch vụ

                            17.1-Tổng quan về kinh doanh dịch vụ

                            17.2-Kế toán kinh doanh nhà hàng khách sạn

                            17.3-Kế toán kinh doanh du lịch

                            17.4-Kế toán dịch vụ tư vấn

                            17.5-Tóm tắt chương và bài tập ứng dụng

                            17.6 Thực hành chứng từ thực tế trên máy tính

        -Chương 18:Báo cáo kế toán

                            18.1-Báo cáo kế toán Quản trị

                            18.2-Báo cáo tài chính

                            18.3-Hệ thống báo cáo tài chính

                            18.4-Tóm tắt chương và bài tập ứng dụng

                            18.5-Thực hành chứng từ thực tế trên máy tính

                           

       

                PHẦN 2 : KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP (2 tháng)

      (dành cho những người đang làm kế toán tại các DN)

Học từ chương 1 đến chương 18 của khoá kế toán thực hành nhưng thực hành chuyên sâu và phức tạp hơn đồng thời có thêm các chương sau:

       

        -Chương 19: Thực hành khai báo thuế và lập báo cáo tài chính

                            19.1-Thực hành khai thuế hàng tháng

                            19.2 Thực hành lập báo cáo tài chính

                            19.3 Kê khai và điều chỉnh thuế GTGT,thuế TNDN

                            19.4 Hoàn thuế, Quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN

                            19.5-Một số kinh nghiệm thực tế

        -Chương 20: Pháp luật trong kinh doanh

                            20.1-Luật doanh nghiệp

                            20.2-Luật thuế GTGT

                            20.3-Luật thuế TNDN

                            20.4-Luật thuế thu nhập cá nhân

                    20.5-Chế độ sử dụng hoá đơn chứng từ

                    20.6-Tthuế môn bài, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu

                    20.7-Phí và các lệ phí trong kinh doanh

-Chương 21:Kế toán hoạt động SX phụ

                    21.1-Tổng quan về hoạt động sản xuất phụ

                    21.2-Kế toán sản xuất phụ

                    21.3-Tóm tắt chương và bài tập ứng dụng

                    21.4-Thực hành chứng từ thực tế trên máy tính

-Chương 22 :Kế toán hoạt động đầu tư tài chính

                    22.1-Tổng quan về hoạt động đầu tư tài chính

                    22.2-Kế toán đầu tư vào công ty con

                    22.3-Kế toán góp vốn liên doanh

                    22.4-Hoạt động đầu tư vào Cty liên kết

                    22.5-Kế toán các khoản đầu tư chứng khoán

                    22.6-Kế toán dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính

                    22.7-Kế toán bất động sản đầu tư

                    22.8-Tóm tắt chương và bài tập ứng dụng

                    22.9-Thực hành chứng từ thực tế trên máy tính

-Chương 23: Kế toán cổ phần

                    23.1-Vốn cổ phần của các cổ đông

                    23.2-Cố phiếu và cổ tức

                    23.3-So sánh trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi

                    23.4-Phát hành thêm cổ phiếu

                    23.5-Tóm tắt chương và bài tập ứng dụng

                    23.6-Thực hành chứng từ thực tế trên máy tính

-Chương 24:Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

                    24.1-Tổng quan về nguồn vốn chủ sở hữu

                    24.2-Kế toán nguồn vốn kinh doanh

                    24.3-Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản

                    24.4-Kế toán lợi nhuận chưa phân phối

                    24.5-Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

                    24.6-Kế toán cố phiếu quỹ

                    24.7-Kế toán các quỹ của doanh nghiệp

                    24.8-Tóm tắt chương và bài tập ứng dụng

                    24.9-Thực hành chứng từ thực tế trên máy tính

-Chương 25:Phân tích Báo cáo tài chính

                    25.1-Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính

                    25.2-Nội dung phân tích

                    25.3 Phân tích khả năng sinh lời

                    25.4-Phân tích rủi ro về khả năng thanh toán

                    25.5-Tóm tắt chương và bài tập ứng dụng

Tỷ giá

TIN TỨC & SỰ KIỆN

hỗ trợ nghiệp vụ

hotro

Hotline: 0344.184.690

FACEBOOK PAGE

Thống kê truy cập

150151
Đang truy cập
19
Today
132
Yesterday
177
This Week
546
Last Week
147213
This Month
1368
Last Month
9452
All days
150151

Hình ảnh công ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

 

Trụ sở chính: 564 Tỉnh Lộ 10, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 028.37622497 - 028.62601781 - 028.37624098 -  DĐ: 0344.184.690

Email: mkt564@gmail.com - mkt.esat@gmail.com

Website : ketoanmkt.com / ketoanmkt.vn